Skrive Essay Dansk Stx Crux

Dansk essay

Download Dansk essay

Hvordan skriver man et essay i dansk? Det spørgsmål besvares i denne guide. Det er en vejledning, der beskriver genren essay, som man kan skrive til eksamen i dansk stil på STX, HHX og i folkeskolen.

Det er med andre ord en guide eller model til, hvad essayet skal indeholde, og hvordan man kan skrive det. Artiklen er således opstillet, så den minder om en analysemodel til essay i dansk. Men da genren essay er meget bred, er det ikke en decideret analysemodel som det er tilfældet med eksempelvis berettermodellen.

Se også artiklen om essayets opbygning.

Hvad er et dansk essay?

Essay i dansk skrives med udgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Selvom der er en række krav til essayet, og det har et danskfagligt udgangspunkt, er det en genre, hvor eleven selv har mulighed for at bestemme, i hvilken retning opgaven skal pege.

Der er ikke krav om dybtgående analyse af hverken tekst eller billeder. Disse skal blot inddrages i behandlingen af det overordnede emne, som er beskrevet i opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen er mere åben end de øvrige opgavetyper, men det er stadig vigtigt, at den besvares tilfredsstillende når du skal skrive et dansk essay. 

Ud over danskfagets rammer

Essayet behøver ikke udelukkende bevæge sig inden for de rammer danskfaget sætter. Det betyder, at man gerne må behandle det stillede emne i et perspektiv, der ikke direkte har forbindelse til dansk.

Eleven skal vise sine danskfaglige kompetencer i fremstillingen og sin evne til at fokusere og udvælge relevante dele af det udleverede materiale. Derudover skal eleven demonstrere sine refleksionsevner ved at bidrage med velovervejede betragtninger i forhold til emnet.

Essayet åbner for refleksion

Essayet bevæger sig ikke mod en endelig konklusion, som det er tilfældet med andre opgavetyper. I stedet åbner den til slut emnet op for yderligere refleksion.

Det gode essay er det, der præsenterer, undersøger og reflekterer over et emne og har et bestemt fokus. Det viser overblik og forståelse for tekstforlægget og inddrager det på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgavens emne.

I essayet indgår desuden elevens egne overvejelser og perspektiveringer til andet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra dansk.

Der er typisk ikke helt så mange citater i et dansk essay som i de opgavetyper i danskfaget, der behandler tekster. Dog bør enkelte citater inddrages, og disse skal være velvalgte og relevante for opgavens fokus. 

Hvordan starter man et essay?

Indledningen på et essay i dansk skal ses som åbningen af det emne, der behandles i opgaven. Det er her, i opgavens begyndelse, at emnet og den valgte vinkel skal præsenteres for læseren.

Indledningen skal være fængende og interessant og vække læserens lyst til at læse videre. Den kan eksempelvis indeholde spørgsmål til emnet eller nogle indledende og overordnede problemstillinger, der i opgavens efterfølgende dele kan reflekteres over.

Det kan være en god idé i essayets start at introducere det foreliggende tekstmateriale, da det skal fremgå klart, at overvejelser og refleksioner i opgaven er dannet på baggrund af teksten. Denne del kan dog også placeres senere i opgaven. Gør man det, skal man stadig sikre sig, at det står klart for læseren, at det er teksten/billederne, som er udgangspunkt for opgaven. 

Hoveddel

I essayet er det som nævnt ikke meningen, at man skal udarbejde en dybtgående analyse af det udleverede materiale, og derfor skal man heller ikke bruge nogen analysemodel.

Til gengæld skal man præsentere argumenter og refleksioner med relation til det overordnede emne, som behandles i tekstmaterialet. Argumentationen i essayet skal bruges til at se emnet fra flere forskellige vinkler.

Man vil ofte skulle reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til et overordnet emne og det foreliggende tekstmateriale. I disse refleksioner kan man med den argumenterende form se emnet fra flere positioner og fremføre pointer, der repræsenterer hver af disse.

Hold en distance til de tekster, der skal behandles

I essayets hoveddel er det vigtigt at der udvises en passende ”distance” til det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nævnes og indgå på en eller anden måde, men uden at man bliver for tekstnær.

Man skal så at sige hæve sig op over materialet, men stadig tage udgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal præsenteres og bruges som et afsæt for refleksioner over emnet. Det primære indhold er således ikke behandlingen af teksten, men de overvejelser, der udspringer fra den. Den reflekterende stil er helt central for essaygenren i dansk.

I essayet er det tilladt at være kreativ

Hvordan, teksten præsenteres og bruges, er op til eleven selv. Dette giver mulighed for kreativ brug af teksten og demonstration af selvstændige iagttagelser.

Ligeledes kan inddragelse af andet selvvalgt materiale vise elevens overblik og evne til at perspektivere. Eleven kan måske selvstændigt se nogle koblinger mellem forskellige typer af materiale.

Alternativt kunne man inddrage aktuelle emner fra mediebilledet, samfundsrelevante temaer eller historiske begivenheder med relation til emnet.

Det selvvalgte materiale skal, uanset, være relevant og føre til en dybere forståelse af den vinkel, der er lagt på stoffet og emnet. Det skal hænge naturligt sammen med de andre komponenter, som indgår i opgaven, og medvirke til en udvidelse af opgavens abstraktion.

At nå et højt abstraktionsniveau er et centralt mål, når man skriver et dansk essay. Det høje abstraktions-niveau ses ved elevens evne til at hæve sig op over teksten og behandle emnet i et større perspektiv. 

Konklusion

Egentlig er det ikke hensigtsmæssigt at tale om en konklusion i forbindelse med essayet i dansk. Det er nemlig ikke målet med et essay at nå frem til en lukket og endelig konklusion. Derimod skal der være en åben slutning.

Afslutningen skal afrunde emnet og åbne for læserens videre refleksioner over det. Det kan man gøre ved at stille yderligere abstrakte spørgsmål til emnet på baggrund af de foregående refleksioner.

Afslutningen skal ikke redegøre for alt, der er behandlet i opgaven. Dog kan man med fordel stille forskellige spørgsmål, der relaterer til de delemner, som er blevet behandlet tidligere i opgaven.

Der kan også med fordel udarbejdes en form for samspil mellem opgavens indledning og afslutning. Det kan man eksempelvis gøre ved at stille spørgsmål eller komme med refleksioner, som ligger i forlængelse af opgavens indledning. På den måde sikrer man sig en formfuldendt struktur i sit danske essay.

Sidst men ikke mindst er det afgørende, som det er tilfældet med alle andre opgaver, at der er en rød tråd i teksten, så læseren kan forstå sammenhængen mellem afsnittene. Læs mere om rød tråd og kohærens.

At skrive et essay - videogennemgang

Hvis du hellere vil høre om et essay i dansk end læse om det, kan du herunder se en video, der forklarer hvad man skal være opmærksom på, når man skriver et essay.

Annonce

Få endnu mere hjælp til at skrive dansk essay

  • - Få en model og vejledning
  • - Se tjeklisten til det gode essay
  • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

Bonjour,

On se présente, Frantz et Mathieu, 26 et 24 ans, anciens étudiants en aménagement du territoire et urbanisme à Rennes. Nous vous contactons car nous préparons un tour de France à vélo de mars à novembre 2015.

Notre objectif est double :

– Aller à la rencontre de la fabrique partagée de l’espace public (urbanisme dit participatif, urbanisme tactique, DIY …)

– Aller à la rencontre de la co-construction de l’espace privé (habitat groupé, lieux de vie collective, lieux autogérés…)

Nous considérons que ces expériences tiennent de l’autogestion, qu’elle soit revendiquée ou non, plutôt que du “participatif” dont le sens a été galvaudé. Désormais, le concept de participation, tel qu’utilisé par les institutions publiques, suppose un projet préexistant, n’émanant pas de la population.

A sa différence l’autogestion procède de la volonté d’un groupe de personnes d’élaborer et de mettre en œuvre collectivement un projet concret, dans un partage du pouvoir de décision.

En matière d’urbanisme autogéré le processus vise à établir des rapports horizontaux entre les différents acteurs. Il s’agit de redéfinir les rôles : les habitants ne se veulent plus consommateurs mais maîtres d’ouvrage.

Ainsi nous avons décidé de partir à vélo à la découverte de l’urbanisme autogéré et des enseignements possibles de ces expériences dans l’espace. Notre tour a pour but d’étudier ces différentes typologies d’initiatives et de comprendre ce qui fait leur réussite mais aussi leurs faiblesses.

Comment les institutions publiques peuvent-elles avoir confiance en ces types de démarche et à l’inverse comment trouver son autonomie face à la puissance publique ?

Notre hypothèse de départ est que la construction de notre environnement ne doit pas être réservée aux élus et aux spécialistes. Ceux qui vivent ou qui vont vivre les espaces, doivent aussi pouvoir prendre part de façon active. C’est la clé de l’appropriation de l’espace par tous ! Tout est une question de relations entre les acteurs publics et les populations, ou entre les habitants eux-mêmes, en termes de confiance et de méthode, pour que l’acte d’aménager soit à la portée de tous.

Ce mail est une bouteille à la mer. Nous cherchons à collecter tous les lieux par lesquels passer, toutes les personnes qui seraient intéressantes de rencontrer ou qui aimeraient nous rencontrer. Nous visons les expériences “par le bas” qui vont transformer l’espace habité et les rapports humains qui s’y jouent, sans qu’elles se réclament nécessairement d’une portée autogestionnaire ou urbanistique.

Nous vous contactons et faisons appel à votre réseau, à vos connaissances et savoir-faire.

Et pourquoi pas vous rencontrer lors de notre périple.

Tout au long du voyage nous allons tenir à jour un site avec nos aventures à vélo, nos rencontres et échanges. Au terme de cette riche expérience nous avons pour objectif d’écrire un livre pour pouvoir témoigner que « oui, construire et partager son pouvoir avec les habitants est possible, et ça fonctionne ». À travers ce livre nous avons aussi la volonté de mettre en réseau les personnes, les collectifs et les lieux qui s’investissent dans ces dynamiques.

Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir, et nous vous tiendrons au courant de l’avancée du voyage.

A bientôt !

Frantz et Mathieu

espascespossibles{@}gmail.com

One thought on “Skrive Essay Dansk Stx Crux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *